Kuljetus­palveluiden ja maa- ja kiviainesten toimitus­ehdot 1.9.2018

1. Yleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Tampereen Autokuljetus Oy:n (KTK) ja/tai sen osakasautoilija (jäljempänä ”myyjä” tai ”rahdinkuljettaja”) toimittaa tilaajalle kuljetuspalveluita tai tuotteita. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa.

Tekemällä tilauksen Tampereen Autokuljetus Oy:lle tai sen osakasautoilijalle tilaaja hyväksyy henkilötietojensa käyttämiseen. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.tampereenktk.fi.

Tampereen Autokuljetus Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Toimitusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia toimitusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.tampereenktk.fi.

2. Hinnat ja maksuehdot

Tilaajalle ilmoitetut hinnat sisältävät tuotteen ja/tai palvelun hinnan, sen toimituksen sovitusti ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron yksiselitteisesti siten, että kuluttaja-asiakkaille ilmoitetaan arvonlisäveron sisältävä hinta ja vastaavasti yritysasiakkaille ja arvonlisäverovelvollisille julkisyhteisöille arvonlisäveroton hinta. Rakentamispalveluissa sovelletaan myös käänteistä arvonlisäveroa sitä koskevien ehtojen täyttyessä. Yritysasiakkaille ja julkisyhteisölle maksuehdot sovitaan erikseen tarjousten ja sopimusten mukaisesti.

Tampereen Autokuljetus Oy tarkistaa ostohetkellä tilaajan luottokelpoisuuden. Tämä edellyttää jossain tapauksissa luottotietojen tarkistamista julkisista tietopalveluista. Tampereen Autokuljetus Oy käsittelee tilaajan henkilötietoja sovelletun lain mukaisesti pääasiassa henkilön tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, asiakasanalyyseihin ja luottokelpoisuusarviointeihin, markkinointitarkoituksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Henkilöasiakkailla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omien tietojensa suhteen.

Jos tuote tai palvelu on tilattu toisen osapuolen laskuun, pidätämme oikeuden edelleen laskuttaa tilaajaa, mikäli vastaanottaja ei maksa laskua.

Ellei toisin ole kirjallisesti ilmoitettu tai sovittu, tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä lukien ja sopimushinnat ovat voimassa kaksi (2) kuukautta, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hintamuutoksiin.

Myyjällä on aina oikeus tarkistaa hintoja, mikäli ajoreitti toimituspaikalle Myyjästä riippumattomasta syystä muuttuu.

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä ja elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko.

Tuotteiden ja palveluiden hintoihin lisätään laskutuslisä 5,00€ + alv %.

Polttoaineiden säiliötoimituksissa veloitusperusteena on aina toimituspäivän hinta. Litrahinnan lisäksi veloitetaan purkupaikkakohtainen 50,00€ (sis. alv) suuruinen toimitusmaksu, joka ei ole verrattavissa laskutuslisään.

Myyjällä on oikeus erikseen veloittaa tilaajalta tehtävän suorittamiseksi välttämättömät kustannukset (palkkiot, viranomaismaksut, lautta- ja tiemaksut, lupa- ja asiakirjakustannukset ym.) asianmukaisia tositteita vastaan.

Jos hinnastossa tai tarjouksessa on selviä hintavirheitä, palvelua tai tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa tilaajan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

3. Palvelun sisältö, toimitus ja kuljetus

Kuljetusvastuiden osalta noudatamme tiekuljetussopimuslain määräämiä vastuu- ja vakuutusehtoja sekä yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja (Logterms).

Tavaran kuljettamisen lisäksi kuljetustehtävään voi kuulua myös tavaroiden kuormaus, purkaminen sekä varastointi tai muu lisäarvopalvelu, jos niistä on erikseen sovittu. Palvelun sisällön muutoksesta sovitaan kuljetuksen tilaajan ja Myyjän kesken erikseen. Myyjä on muutosten tai lisätöiden johdosta oikeutettu tarvittaessa kohtuulliseen korvaukseen, josta sovitaan ennen muutoksen käyttöönottoa. Kuljetussopimusta tehtäessä sovitaan siitä, kenen velvollisuutena on tavaran kuormaaminen ja purkaminen.

Kuljetusetäisyys on tavaran kuormaus- ja purkamispaikkojen välinen lyhin tarkoituksenmukainen etäisyys raskaalle liikenteelle soveltuvaa tietä pitkin. Mikäli toisin ei ole sovittu, Myyjä saa valita kuljetusreitin vapaasti.

Myyjällä on oikeus ottaa kuljetettavaksi samaan kuormaan myös muiden tavaran lähettäjien tavaroita, ellei muusta ole sovittu. Kuljetustehtävään käytetään rahdinkuljettajan kuljetuskalustoa, joka soveltuu tilaajan antamaan tehtävään.

Lähettäjä vastaa tavaran riittävästä pakkauksesta, joka kestää kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tiekuljetussopimuslain mukaisesti tavaran katoamisesta, vähenemisestä ja vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä tavaran luovutuksen viivästymisestä. Tavaran katoamisessa, vähenemisessä ja vahingoittumisessa vastuun enimmäisraja on kansainvälisissä kuljetuksissa 8,33 SDR/kg ja kotimaan kuljetuksissa 20 euroa/kg. Tavaran luovutuksen viivästymisessä vastuun enimmäisraja on rahdin määrä. Korvausta ei suoriteta tavaran tunnearvosta

1. Kappaletavarakuljetukset ja muuttokuljetukset

Toimitamme tuotteet tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja ne tapahtuvat osakasautoilijoidemme kuljetuskalustolla. Toimitus ei sisällä esimerkiksi tuotteiden kantoa sisään tai yläkerroksiin, ellei tästä ole erikseen sovittu. Sisään kanto ja kerroksiin toimitukset hinnoitellaan aina erikseen. Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta hänen antamastaan puhelinnumerosta, emme ole velvoitettuja toimittamaan tavaraa.

Toimitukselle on osoitettava purkupaikka, joka tulee sijaita niin, että purkaminen tähän paikkaan on mahdollista. Lisäksi tilaajan tulee huolehtia, että toimitusosoitteeseen on ajokelpoinen, kantavuudeltaan ja kooltaan riittävä tie ja että purkupaikkaan pääseminen on tarvittaessa mahdollista myös yhdistelmäajoneuvolla. Pienet toimituserät toimitetaan joko pakettiautolla tai kuorma-autolla perälautapurkuna. Perälautapurkupaikan tulee oltava kova ja tasainen, esimerkiksi asfaltti tai betoni. Mikäli tällaista mahdollisuutta ei ole, tilaajan tulee varata purkupaikalle alusta, jonka päälle purku voidaan suorittaa.

2. Maa- ja kiviainestoimitukset

Tuotekuvien ja todellisen tuotteen/tuote-erien välillä voi ilmetä eroja. Tuotteille ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät, kiilanjäljet tms. eivät tee tuotteesta virheellistä. Tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen tulee tarkistaa KTK:n tilauskeskuksesta tai työpäälliköltä. Maa- ja kiviainestoimituksissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus on aina tuotteiden alkuperäisen tuottajan ja CE-merkinnän antajan vastuulla.

Kiviainekset toimitetaan arkipäivisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista ja niistä syntyvistä lisäkustannuksista sovitaan Myyjän kanssa erikseen. Toimitusajankohta on sovittava KTK:n tilauskeskuksen tai Myyjän edustajan kanssa etukäteen. Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Kuljetuksesta muilla autotyypeillä on sovittava erikseen. Tilaaja on velvollinen selkeästi osoittamaan toimituksen saavuttua toimituspaikalle esteetön ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Tilaaja vastaa, että tie kuorman purkupaikalle on esteetön ja soveltuu Myyjän käyttämälle kalustolle. Mikäli purkua ei voida suorittaa 20 minuutin kuluessa auton saapumisesta työmaalle tai kasetointimatka on niin pitkä, että aika ylittyy, myyjä veloittaa 20 minuutin ylittävältä ajalta odotusveloitusta jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta voimassa olevan taksan mukaan.

4. Tarkastus

Vastaanottajan on tarkistettava hänelle toimitetut tuotteet välittömästi ja tehtävä muistutus tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta tiekuljetussopimuslain mukaisesti välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vastaanottamisesta.

Piilovaurioista, laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen.

Tieto tuotteen käyttökohteesta ja siihen sovellettavasta tuotestandardista perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Tilaajalle toimitetaan kyseistä toimituserää koskevat laadunvalvontatiedot vain pyynnöstä.

Mikäli tilaaja ottaa virheellisen tai puutteellisen tuotteen käyttöön, Myyjä ei vastaa tuotteen käytön aiheuttamista lisäkuluista. Jos tuote on asennettu tilaajan toimesta, tilaaja on sen myös hyväksynyt.

Mikäli toimituksessa tai tuotteissa on ongelmia, toimi seuraavasti:

  1. Ennen rahtikirjan / punnitustositteen allekirjoittamista, tee siihen mahdollisimman selkeä merkintä havaituista virheistä.
  2. Ota välittömästi yhteyttä KTK:n tilauskeskukseen (arkisin 06:45–16:30) numeroon 03 38 38 11.
  3. Lähetä kirjallinen reklamaatio osoitteeseen ktk@tampereenktk.fi tai kotisivujemme palauteosion kautta.

Myyjä ei ole sitoutunut vastaamaan tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli tilaaja tahtoo palauttaa virheettömän tuotteen, on hän velvollinen maksamaan palautuksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset. Mahdolliset kuljetuskustannukset ilmoitetaan tilaajalle ennen tuotteen palauttamista. Kuljetuskustannukset ovat yksilöllisiä ja niiden suuruuteen vaikuttavat mm. toimituksen paino, osoite ja kuljetuksen saatavuus.

5. Ylivoimainen este (Force Majeure)

Tampereen Autokuljetus Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttaa toimituksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakan, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raakaaineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden ja – mullistusten, tulipalon, liikennehäiriöiden, tietoliikennehäiriöiden, energiajakelun keskeytyksen tai häiriön, tarttuvien tautien tai toisen samankaltaisen tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai vaikeuksien sattuessa. Myös Tampereen Autokuljetus Oy:n osakasautoilijaa kohdannut edellä mainitun kaltainen este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, joka oikeuttaa ilman korvausvelvollisuutta joko siirtämään toimituksen suorittamisen tai joko kokonaan tai osittain peruuttamaan tilauksen.

Tilaajalle viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos Tampereen Autokuljetus Oy tai sen osakasautoilija osoittaa, että viivästys johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

6. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle edellyttäen, että myyjä pysyy siirron saajan ohella vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

7. Myyjän vastuu ja riitojen ratkaisu

Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Myyjä ei korvaa tilaajan asiamieskuluja.

Tampereen Autokuljetus Oy on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta vain Tampereen Autokuljetus Oy:n tuottamuksesta aiheutuneista ja kuluttajan osoittamista välittömistä vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti.

Myyjän vastuu maa- ja kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksenkohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta- tai muu saatava Tampereen Käräjäoikeudessa.