Siirtoasiakirjan käyttö jätekuljetuksissa

Muistutuksena jätteen haltijan velvollisuuksistä siirtoasiakirjaa vaativien jätteiden kuljetuksissa kannattaa vilkaista perusasiat tästä https://www.tampereenktk.fi/kuljetuspalvelut/vaihtolavat-ja-jatelavat

Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on (jätelain 6 §:n 1 mom. 11 kohta). Joissakin tapauksissa jätteen haltijaksi voidaan katsoa myös toimija, jolla on määräysvalta jätteeseen,
vaikka tällä ei ole fyysisesti jätettä hallussa. Jätteen haltijuus voi siis määräytyä tapauskohtaisesti. Esimerkiksi rakennus- tai purkutyömailla velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen kohdistuu yleensä joko pääurakoitsijaan, jonka toiminnassa jäte syntyy ja jonka hallussa jäte tosiasiallisesti on, tai rakennus- tai purkuhankkeen tilaajaan (rakennushankkeeseen ryhtyvään), jolla on määräysvalta jätteeseen.

Lisätietoa asiasta löytyy näistä linkeistä:

Ympäristöministeriön muistio: Siirtoasiakirjan käyttö tiettyjen jätteiden kuljetuksessa (2.3.2023)

Jätelaki (676/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)

Jäteluettelo: Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet

https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/siirto-rekisteri-kayttoon-tiettyjen-jatteiden-kuljetuksissa-1.9.2022-alkaen